Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten (zoals de schoolreis, het schoolkamp, sinterklaascadeautje, speciale activiteiten en aanvullend lesmateriaal). Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het ministerie worden betaald. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en verantwoordt zich voor de uitgaven tijdens de jaarvergadering in oktober.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren. Vrijwel al het geld uit de ouderbijdragen wordt direct gebruikt voor activiteiten van/voor de kinderen. Een klein deel wordt uitgegeven voor de organisatie van de ouderavonden en het werk van de ouderraad.

Voor het schooljaar 2014-2015 is de hoogte van de ouderbijdrage als volgt:

1 kind: € 50,-

2 kinderen: € 95,-

3 kinderen: € 135,-

4 kinderen: € 170,-

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61INGB0008817386  t.n.v. Stichting Schoolfonds Kohnstammschool te Utrecht (onder vermelding van de namen van uw kinderen).