Ga naar de inhoud

O.

is van
Onze kracht.

Onze vier speerpunten:

  1. Een stevige basis

  2. Brede talentontwikkeling

  3. Samenwerken

  4. Onderzoekend leren

Een stevige basis

Ons onderwijs resulteert in een stevige basis op de basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. We gebruiken moderne methodes en bedienen alle kinderen middels gelaagde instructie (instructie op minstens 3 verschillende niveaus). Hierin geven we kinderen ook eigen verantwoordelijkheid. Met welke hoeveelheid instructie denk jij aan het werk te kunnen? Ons zorgaanbod op school is sterk en we proberen kinderen waar nodig de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Zo hebben wij een remedial teacher, een leerkracht extra ondersteuning en vrijwilligers van Leergaloos (gepensioneerden die nog graag een handje helpen), die met kleine groepjes kinderen werken. Ook beschikken wij over een meer- en hoogbegaafdheidspecialist (MHB) die zorgt voor een zeer uitdagend en verdiepend leeraanbod in de groep en hierbij het leren leren niet uit het oog verliest. Ook coacht deze het team en individuele kinderen die dit nodig hebben.

Brede talentontwikkeling

Ieder kind heeft zijn eigen talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, naast het schoolwerk, de gelegenheid en ruimte krijgen deze talenten te ontdekken en ontwikkelen. Zo hebben wij een breed aanbod aan kunst en cultuur, welke gecoördineerd wordt door onze specialist Kunst en Cultuur. Zo werken wij jaarlijks met twee ronden werkplaatsen, waarin kinderen een aantal weken les krijgen van professionals en leerkrachten/ouders met affiniteit op het gebied van beeldende vorming, muziek en dans, theater tot aan programmeren en techniek. Middels een subsidie voor muziekimpuls geven wij onder leiding van professionals een boost aan ons muzikale onderwijs. Ook sport en spel krijgen veel aandacht. Leerlingen hebben twee keer per week les van een vakleerkracht en ook worden er voor de bovenbouw regelmatig sporttoernooien georganiseerd. Er worden regelmatig gastlessen gegeven door ouders met bepaalde affiniteit of professionals en wij doen mee aan projecten. Dit alles om kinderen met zoveel mogelijk disciplines in aanraking te laten komen en deze zelf te ervaren.

Samenwerken

Samen sta je sterker en samen kom je verder. Kinderen worden gestimuleerd om samen te werken middels allerlei werkvormen en hierbij te leren en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. We zijn een Vreedzame School en bieden daarnaast lessen Rots- en Water aan om samen met de kinderen tot de juiste omgangsvormen en -normen te komen. Daarnaast werken we nauw samen met ouders. We vinden het belangrijk om samen te staan voor de ontwikkeling van het kind. We voeren daarom op 4 vaste momenten per jaar oudergesprekken met alle ouders en individueel extra wanneer nodig. Ook houden we ouders regelmatig op de hoogte middels gesprekjes bij de deur, rapportage, mail en via Social Schools (ons interne communicatieplatform). We vinden het belangrijk dat ouders kunnen meedenken en bijdragen aan de schoolontwikkeling en ons onderwijs (zie kopje ‘Ouders’). Daarnaast werken we veel samen met externen als BSO’s, ZIEN in de Klas, Buurtteam, jeugdarts, logopedist, fysiotherapeut en het Samenwerkingsverband om de zorg voor onze leerlingen breder te kunnen trekken.

Onderzoekend leren

Ons onderwijs bereidt kinderen voor op de toekomst door het stimuleren van een onderzoekende houding en aanbieden van vaardigheden als creatief en kritisch denken, probleemoplossen, communiceren, mediawijsheid en ICT-vaardigheid. Wij hebben geen methodes/boeken voor taal en alle wereldoriënterende vakken, maar bieden dit geïntegreerd aan door thematisch te werken aan onderzoekend leren. We gebruiken hiervoor de methodiek Leskracht en werken gedurende zo’n 6 weken aan één thema met de hele school. Door prikkelende themaopeningen en het aanbieden van nieuwe kennis op allerlei uitdagende manieren, proberen we de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van kinderen te wekken. Kinderen formuleren eigen onderzoeksvragen (wat wil ik nog weten/leren over dit thema?) en gaan in kleine groepjes op zoek naar antwoorden en presenteren deze aan elkaar. Zo leren we van en met elkaar. Leerkrachten borgen hierbij de doelen en proberen kinderen steeds een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling door goed te coachen.

Graag een rondleiding?