O.

is van
Ouderraad.

De rol van de OR

De ouderraad (OR) op de Kohnstammschool wordt gevormd door alle klassenouders, een aantal leerkrachten en het ouderraad-bestuur. Samen met verschillende werkgroepen geven we invulling aan allerlei activiteiten. Denk hierbij aan de werkgroepen Kunst en Cultuur, Plein en Tuin, Sint en Kerst, het Kohnstammfestival en de Avondvierdaagse.

Om alle activiteiten en feestelijkheden te kunnen organiseren, wordt van de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt via ClubCollect geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR. De OR is budgetverantwoordelijk en een onafhankelijke kascommissie controleert elk jaar het kasboek.

Wanneer komt de OR bijeen en waarvoor?

Wij streven ernaar om na elke georganiseerde activiteit een evaluatie te maken om zo het jaar daarna het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden en de activiteiten steeds beter en leuker te kunnen maken. Dit doen wij door een actieve houding aan te nemen ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Vervolgens bespreken wij dit in de ouderraadvergaderingen, die vijf keer per schooljaar gehouden worden.

Heb je een leuk idee, een vraag of opmerking, of wil je je gaan inzetten voor een specifieke werkgroep?
Schiet ons aan of stuur een e-mail naar

Wie zit er in het bestuur van de OR?

Het bestuur van de ouderraad bestaat dit schooljaar uit 7 leden. Hieronder kun je kennismaken met de ouders uit het bestuur.

Hi, ik ben Rosemarie van der Rijt, moeder van Belle (voorheen Kohnstamm), Tanne (groep 6B) en Lina (groep 3B). Vanaf 2013 zit ik in de ouderraad en sinds enkele jaren ben ik de voorzitter van deze mooie club. Waarom ik in de Ouderraad ben gegaan? Het antwoord is heel simpel: omdat ik ontzettend hou van organiseren, regelen, creatief bezig zijn en nieuwe dingen bedenken. Samen wérkt het! Dat is mijn motto. De ouderraad is dé kans om te overleggen en samen als ouders én leerkrachten activiteiten met elkaar te organiseren. Ik ben altijd op zoek naar hoe het beter, efficiënter en leuker kan. Mijn grootste passie ligt op het gebied van sport en bewegen en dus heb ik mij ingezet om het schoolplein een boost te geven richting meer groen en sport & spel, zodat het de kinderen en leerkrachten helpt om het bewegen(d leren) en spelen nog zelfsprekender te maken.

Hi, ik ben Patrick van Vliet. Mijn oudste zoon Lukas (groep 1/2B) zit met veel plezier op de Kohnstammschool en mijn jongste zoon Matthias staat ook te trappelen om straks op school te komen. Ik ben kunstschilder en werk daarnaast als creatief bij een ontwerpstudio. Op de basisschool worden de eerste herinneringen gevormd, de eerste interesses gewekt en de eerste vrienden en vriendinnen gemaakt. Ik vind het mooi om een kleine bijdrage te kunnen leveren in het vormen van de omgeving waarin de kinderen deze eerste stappen zetten.

Ik ben Esther Adema, moeder van Stella (groep 5B) en Fosse (groep 1/2B). De ontwikkeling van creativiteit, verbeeldingskracht en een brede blik op de wereld zijn voor mij even waardevol als rekenen en taal. Ik zet mij binnen het bestuur van de ouderraad dan ook graag in voor het cultuuronderwijs op de Kohnstammschool. Zo geven we ieder kind de kans zijn passie of talent te ontdekken.

Ik ben Kim Mutsaers, moeder van Luca (groep 7A) en Sanne (groep 5B) en sinds dit schooljaar bestuurslid van de ouderraad. Een brug kunnen zijn tussen ouders en leerkrachten/directie, spreekt mij aan om deel te nemen in de ouderraad. Tijdens de basisschooljaren ontwikkelen en ontdekken kinderen een hele belangrijke basis voor hun talenten en interesses. De school biedt een veilige leer-, werk- en ontwikkelomgeving met een groot aanbod aan cultuur, muziek en andere leuke activiteiten, naast het standaard lespakket. Ik voel mij betrokken en wil daar graag, waar mogelijk en nodig, in meedenken en -doen en een positieve bijdrage leveren aan het wel en wee van de Kohnstammschool en de kinderen.

Ik ben Michael (Mike) van Leeuwen en vader van Faas (groep 1/2C). Sinds het begin van het schooljaar 2020-2021 zit ik met veel plezier in de OR. Het spreekt mij zeer aan om vanuit de OR bij te dragen aan deze prachtige school door het opzetten van allerlei activiteiten. Zeker in deze uitdagende tijd vind ik het belangrijk om te helpen zodat de Kohnstammschool kan blijven bouwen aan haar visie dat kinderen worden gezien. Door COVID-19 is de afstand tussen school en ouder groot geworden en de OR kan juist helpen om deze afstand te overbruggen door ouders te informeren en betrokken te houden bij allerlei activiteiten. Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Ik ben Marco Ramaekers en ik zit nu drie jaar in het bestuur van de ouderraad als penningmeester. Ik heb een dochter Lena (groep 7A) en zoon Stan (groep 6A). In mijn werk als bedrijfsfiscalist ben ik veel met financiën bezig en ik zet mijn kennis en ervaring graag in voor de ouderraad. Mijn kerntaak is het om de financiële zaken van de OR op orde te houden en uiteraard erop toe te zien dat de door de ouders betaalde bijdragen zorgvuldig worden uitgegeven. In de afgelopen periode hebben we ClubCollect geïntroduceerd. Dit systeem vereenvoudigt het innen en waarborgt ook het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Als ouderraad hebben we bijvoorbeeld ook het project de Talent Torens kunnen ondersteunen.

Ik ben Toon Welling, vader van Felix (6B) en Elsa (3A) die ik samen met hun moeder Laura opvoed. Dit is mijn tweede jaar in de ouderraad waar ik deels verantwoordelijk ben voor kunst en cultuur. Ik ben opgeleid op de kunstacademie tot productontwerper, vanuit deze hoek ken ik veel mensen in de creatieve sector in Utrecht. Ik verwacht samen met de anderen in de werkgroep kunst en cultuur, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het cultuurbeleid voor onze kinderen. Van schilderen tot programmeren of van fotografie tot muziek, wij proberen de kinderen zo breed en leuk mogelijk kennis te laten maken met alle disciplines.

Graag een rondleiding?