Ga naar de inhoud

V.

is van Visie.

Wat is onze visie?

“Kinderen worden gezien in onze school. Samen met leerkrachten, ouders en de wereld om ons heen leren we van en met elkaar. We blijven daarbij in ontwikkeling. Deze ontwikkeling uit zich door te werken aan het kind als geheel. Een brede talentontwikkeling staat hierbij centraal. Het kind mag zich veilig weten in de school en vanuit betrokkenheid en welbevinden het beste uit zichzelf halen. Het kind kan dan met trots zijn eigen kansen zien, zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en ambities aangaan.”

Hoe gaan we dit als school bereiken?

Hoge verwachtingen en doelen

We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen hoge doelen. Ons onderwijs richt zich op de brede talentontwikkeling. Ons onderwijs stelt ambitieuze doelen bij de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Deze ambitie richt zich op het hoogst haalbare niveau voor ieder kind. Om dit te bereiken, sluiten wij aan bij de zone van de naaste ontwikkeling voor ieder individueel kind, waarbij de drie basisbehoeften autonomie, relatie en competentie centraal staan binnen het aanbod in ons onderwijs. Zowel didactisch, als organisatorisch, als pedagogisch. Wij willen recht doen aan de verschillen tussen kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Dit alles geven wij vorm in een betekenisvolle, veilige en uitdagende leeromgeving, waarin kinderen (samen) kunnen leren vanuit nieuwsgierigheid en fascinatie. Leren is leuk en gaat gemakkelijker als je geboeid bent door wat je gaat leren. Deze ontwikkeling wordt gerealiseerd door een team van bevlogen en betrokken leerkrachten die de afwisseling kunnen maken tussen sturend, volgend en coachend begeleiden. Wij hechten daarbij veel waarde aan een open en goede communicatie en samenwerking met ouders. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en het behalen van hun doelen middels handelingsgericht, cyclisch werken.

Toekomstgericht

We bereiden kinderen voor op de toekomst. Dit betekent dat wij toekomstgericht onderwijs moeten bieden. De cognitieve basisvakken rekenen, (begrijpend) lezen en spelling vormen daarbij een stevige basis in kennis. Ons onderwijs is adaptief en maakt optimaal gebruik van digitale middelen. Vaardigheden die kinderen met ons onderwijs moeten leren zijn samenwerken, probleemoplossend en innovatief denken, digitale geletterdheid, creativiteit ontplooien, kritisch denken en communiceren. Daarnaast het kunnen leren, werken en leven met verschillende mensen middels sociale en culturele vaardigheden. Dit zijn de vaardigheden die kinderen in hun toekomstige beroep nodig zullen hebben. Door het geïntegreerd aanbod en het thematisch werken binnen de school, kunnen wij werken aan deze vaardigheden.

Graag een rondleiding?