Ga naar de inhoud

O.

is van
Overleg en informatie.

Ouders en School samen

Kinderen brengen een groot gedeelte van de dag door op school. Het is goed dat kinderen, maar ook ouders zich thuis voelen bij ons op school en dat de visie en werkwijze van de Kohnstammschool aansluiten bij de eigen ideeën en opvattingen van ouders. Het is daarbij onmisbaar dat school en ouders elkaar goed op de hoogte houden en samenwerken in het belang van de ontwikkeling van het kind. We vinden het daarom ook belangrijk dat jullie als ouders ons makkelijk weten te vinden en dat het laagdrempelig is om het gesprek en de samenwerking aan te gaan.

Communicatie en informatie

We maken op school gebruik van het communicatieplatform Social Schools. Dit is een beveiligde, interne omgeving, waar we ouders informeren over het gebeuren in de klas en de school. Leerkrachten zetten hier nieuwsberichten vanuit de groep op en delen bijvoorbeeld foto’s van leuke activiteiten. U kunt hier als ouder ook op reageren. De directeur houdt de ouders via Social Schools op de hoogte van actuele en belangrijke ontwikkelingen en/of informatie vanuit de school. Ook vindt u hier de agenda met alle geplande activiteiten van dat schooljaar en kunt u zich intekenen voor (rapport)gesprekken.

Wij gebruiken intern de online omgeving van Parnassys als leerlingvolgsysteem. Via Parnassys houden wij gegevens van de kinderen bij als administratie basisgegevens (naam, leeftijd, adres, telefoonnummers, etc.), toetsresultaten en verslaglegging van bijv. gesprekken, hulpplannen en documenten. Delen van de Parnassys-omgeving kunnen opengezet worden voor ouders.

Iedereen kan ons volgen via Instagram (@kohnstammschool) om op de hoogte te blijven van leuke activiteiten en weetjes over de school.

Op de website staat vooral informatie die voor nieuwe ouders van belang is. Wel vinden ouders van kinderen van onze school hier gemakkelijk het overzicht van vakanties en vrije dagen, het gymrooster en de leerkrachtenindeling per groep en hun contactgegevens.

Informatie over uw kind(eren)

  • Alle ouders voeren in de eerste weken van het schooljaar een startgesprek met de groepsleerkracht(en), waar ouders als deskundige over hun kind vertellen. Het startgesprek is voor alle ouders verplicht.
  • De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport (in februari en in juni/begin juli). Ouders hebben aan de hand van dit rapport twee keer per jaar de mogelijkheid een 10-minutengesprek te voeren met de leerkracht(en) over de vorderingen van hun kind. In november is er de mogelijkheid om een voortgangsgesprek te voeren. De leerkracht vertelt dan over de voortgang van uw kind.
  • Gedurende het schooljaar voeren we ook een ouder-kindgesprek. Tijdens deze gesprekken kan het kind aan de ouder(s) vertellen wat hij/zij allemaal doet in de klas en kan het werk laten zien. De leerkrachten bereiden dit gesprek voor met de kinderen.
  • Ouders hebben altijd de mogelijkheid een afspraak te maken met de leerkracht(en) om over hun kind te praten of zorgen te delen. Ook kunnen de leerkrachten u als ouder uitnodigen voor een tussentijds gesprek. Indien nodig kan de hulp van de intern begeleider, de bouwcoördinator of directeur ingeroepen worden.
Mist u informatie?
Neem dan contact met ons op.